Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ InstalExpert24.pl

 

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej InstalExpert24.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.instalexpert24.pl na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to Grupa InstalExpert Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552593, NIP: 6070081509 oraz REGON: 360589940, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.instalexpert24.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 8. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Grupa InstalExpert Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, tel.: 536 006 820, e-mail: pkaczmarek@instalexpert24.pl.
 9. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 10. Konto Użytkownika to panel zarządzający Wizytówką Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 11. Wizytówka to panel informacyjny zamieszczony w obrębie Serwisu zawierający nazwę, dane kontaktowe i wskazanie usług świadczonych przez podmiot w zakresie montażu lub serwisu instalacji grzewczych.
 12. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

§1 Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.instalexpert24.pl.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie Wizytówką Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie wyszukiwarki Wizytówek,
  2. udostępnienie formularza kontaktowego,
  3. udostępnienie mapy,
  4. udostępnienie wzoru formularza gwarancji,
  5. utworzenie Wizytówki,
  6. prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Wizytówek zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki Wizytówek, znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania Wizytówek przy wykorzystaniu słów kluczowych i dostępnych kryteriów, w szczególności lokalizacji.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google działającej w domenie https://google.pl/maps na stronie internetowej Serwisu w celu precyzyjnego określenia lokalizacji podmiotu opisanego w wybranej Wizytówce.
 5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wzoru formularza gwarancji zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia pobierania wzoru i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wzoru formularza gwarancji na stronie internetowej Serwisu, w celu umożliwienia Użytkownikom jego pobrania w formacie .pdf. Usługodawca nie jest wystawcą gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez firmy zamieszczone w katalogu Wizytówek. Podmioty zamieszczone w katalogu Wizytówek nie są zobligowane do wystawiania gwarancji korzystając z niniejszego wzoru. Niniejszy wzór jest dokumentem pomocniczym i służy jako wsparcie profesjonalnej obsługi klienta i budowaniu relacji pomiędzy klientem a podmiotem.
 6. Umowa o świadczenie Usługi utworzenia Wizytówki w obszarze Serwisu zawierana jest na czas oznaczony poprzez wypełnienie przez Użytkownika właściwego formularza („Zgłoszenie fachowca”) na zasadach opisanych w §4 niniejszego Regulaminu i zostaje rozwiązana w chwili jego usunięcia. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej dodanie Wizytówki do katalogu oraz zasobów Serwisu i jego funkcjonalności w celu prezentacji danych kontaktowych.
 7. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego Wizytówką Użytkownika.
 8. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Wizytówka

 1. Usługa utworzenia Wizytówki jest bezpłatna.
 2. Korzystając z Usługi utworzenia Wizytówki Użytkownik oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do dokonania czynności w imieniu podmiotu, na temat którego informacje dodaje.
 3. Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi.
 4. Utworzenie Wizytówki polega na wypełnieniu formularza „Zgłoszenie fachowca” poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych gwiazdką) oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego podmiotu danych.
 5. Utworzona wizytówka podlega publikacji na stronie Serwisu po jej zaakceptowaniu przez Usługodawcę, w ciągu 24 godzin od momentu jej utworzenia.
 6. Akceptacja utworzonej wizytówki polega na weryfikacji wprowadzonych przez Użytkownika danych na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji o przedsiębiorcach oraz ich ewentualnym skorygowaniu.
 7. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, do Użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail na adres wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika, z prośbą o wyjaśnienie niezgodności oraz instrukcją dotyczącą dalszego postępowania.
 8. Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak: nazwa, lokalizacja, zakres świadczonych usług i dane kontaktowe, będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania jako kryteria wyszukiwania.
 9. Użytkownik może edytować treść Wizytówki za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Użytkownika poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych, pod warunkiem Rejestracji i zalogowania.
 10. Usunięcie Wizytówki z Serwisu może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość informacji w zakresie danych wprowadzanych przez Użytkownika w celu utworzenia Wizytówki.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj lub do pobrania tutaj.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj lub do pobrania tutaj.

§7 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj lub do pobrania tutaj.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.